ARE YOU
LOOKING FOR A JOB?

We are currently looking for employees for the following jobs:

  • Production worker and bag production machine operator – we offer training.

Are you interested in working with us?

SEND YOUR RESUME

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że :

Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pana / Pani o pracę jest KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. - siedziba: 26-052 Nowiny k/Kielc, ul. Zakładowa 21.

Cele przetwarzania moich danych osobowych związane z rozpatrzeniem mojej kandydatury przez potencjalnego pracodawcę, w zakresie, który udostępniłem / udostępniłam KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. w niniejszym Kwestionariuszu, określone są w przepisach prawa pracy.

Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j., w tym profilowaniu.

Przysługują mi prawa:

dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) danych,

usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

do ograniczenia przetwarzania danych,

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty złożenia przeze mnie Spółce wypełnionego Kwestionariusza.

Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.

Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych w niniejszym Kwestionariuszu ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j.

W sprawach dotyczących przetwarzania przez Firmę KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. dotyczących mnie danych osobowych można skontaktować się:

telefonicznie: +48 41 24–24–244

drogą elektroniczną: kiel-pak@kiel-pak.com.pl

osobiście w siedzibie KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).

KIEL-PAK Sp. j.

ul. Zakładowa 21

26-052 NOWINY k/KIELC

POLAND

zamowienia@kiel-pak.com.pl

kiel-pak@kiel-pak.com.pl

+48 41 24 - 24 - 244

+48 41 24 - 24 – 245

+48 509 - 32 - 65 - 39

Fax: +48 41 37 - 58 - 735