Skip to main content

Polityka prywatności

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Spółka KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 • KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. – siedziba: 26-052 Nowiny k/Kielc, ul. Zakładowa 21 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów i ich obsługą, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.
 • Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. dotyczących Państwa danych oparte są na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa z naszą Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przepisach prawa cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) mających zastosowanie w związku z dokumentowaniem i aspektami finansowo-podatkowymi umowy. W wymagających tego przypadkach Spółka KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Spółka deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • marketing usług własnych KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. oraz promowanie działalności naszej Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • monitoring wizyjny prowadzony w obiektach należących do KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j.,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j., w tym profilowaniu.
 • Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na danych dotyczących klientów i kontrahentów zawartych w zasobach informacyjnych KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j.
 • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, kancelarie radców prawnych, firmy zajmujące się doradztwem podatkowym, podmioty świadczące usługi w zakresie windykacji należności.
 • KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania przez Firmę KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j. danych osobowych można skontaktować się:
 • telefonicznie +48 41 24–24–244
 • drogą elektroniczną na adres kiel-pak@kiel-pak.com.pl
 • osobiście w siedzibie naszej Spółki – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Wspólnicy KIEL-PAK Więcek Ewa, Więcek Tadeusz sp. j.